Spa Grand Prix

Algemene verkoopvoorwaarden

We willen de aandacht van onze klanten vestigen op het feit dat SPA GRAND PRIX de organisator is van de FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX 2022. Tickets voor de Belgische Grand Prix kunnen worden gekocht op de website www.spagrandprix.com of op geautoriseerde websites van derden, waaronder www.formula1.com. SPA GRAND PRIX is niet verantwoordelijk voor de verkoop van tickets op sites van derden.

Ons bedrijf kan niettemin bepaalde derden machtigen om tickets te verkopen onder hun eigen verantwoordelijkheid.

SPA GRAND PRIX is daarom op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig probleem dat zich kan voordoen bij een bestelling die door een klant is geplaatst op een andere site dan de officiële site.

Artikel 1 : Definities

"Tickets" : betekent elk toegangsbewijs dat geen enkele kopie toestaat, dat exclusief uitgegeven wordt door SPA GP, dat door SPA GP aan de kopers wordt toegestuurd en dat doorgang verleent bij de elektronische toegangscontroles ter gelegenheid van de Belgische Grand Prix Formule 1 op 26, 27 en 28 augustus 2022. Deze tickets, die vooral via de website www.spagrandprix.com te koop worden aangeboden, hebben betrekking op de volgende categorieën: Bronze, Zone 17-27, Speed Corner, Silver 1, 2, 3, 4, Gold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 en deze kunnen elk van het type Weekend, Weekend voorverkoop, Zondag of Kinderen zijn.

"SPA GP.", gelegen op 4970 FRANCORCHAMPS, Route du Circuit 36
Bedrijfsnaam : Spa Grand Prix S.A.
BTW : BE0884035135
Website : www.spagrandprix.com
E-mail : info@spagrandprix.com

"Koper" : elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst voor de aankoop van een of meer tickets via de website www.spagrandprix.com.

De kennisgeving aan de klanten (https://www.spagrandprix.com/nl/term-of-sales) is ook van toepassing bij het kopen van tickets voor het evenement.


Artikel 2 : bindende kracht

Niettegenstaande enige tegenstrijdige verklaring die mogelijk vervat zit in enig ander document dat door de koper of enige andere derde partij kan worden uitgebracht en tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, vormen de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen alle akkoorden en overeenkomsten gesloten tussen SPA GP. en de koper.

In alle gevallen aanvaardt de koper de toepassing van enkel de Franse taal op deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 : Algemeenheden

Als er aan een voorwaarde niet zou zijn voldaan, wordt er geacht dat dit geregeld wordt door de gebruiken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.

De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden mag door de koper nooit beschouwd worden als een opzegging van deze voorwaarden.

Deze regelen alle nodige stappen om de bestelling te plaatsen en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

In ieder geval impliceert de uiteindelijke bevestiging van de bestelling de aanvaarding ervan, in zijn geheel en tegen de prijzen zoals aangegeven door Spa GP.

In ieder geval impliceert de uiteindelijke bevestiging van de bestelling de aanvaarding ervan, in zijn geheel en tegen de prijzen zoals aangegeven door Spa GP.

SPA GP. behoudt het recht om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.


Artikel 4 : Bestelling

Elke bestelling die via het internet op de officiële website www.spagrandprix.com wordt gedaan, is alleen geldig wanneer de orderbevestiging door de koper per e-mail is ontvangen.


Artikel 5 : Afstand / betwisting

De tickets zullen niet geretourneerd of geruild kunnen worden, behalve in geval van annulering van de Belgische Formule 1 Grand Prix, in overeenstemming met artikel 14.

Aarzel niet om SPA GP zo snel mogelijk te contacteren in geval van problemen met uw tickets.


Artikel 6: parking en camping

Buiten de parking « Blauw » en de camping « Young Village » en « Spa GP », de SA SPA Grand Prix treedt enkel als tussenpersoon en is geen eigenaar van de terreinen waarop de « parking » en « camping » tickets die op de site www.spagrandprix.com verkocht zijn. Bijgevolg, aangezien het om parkings gaat waarvoor de SA Spa GP geen eigenaar is, is de SA SPA GP niet verantwoordelijk voor de staat van de terreinen. Er kan dus geen enkel schadevergoeding gevraagd worden aan SA SPA GP in geval de toegang van deze terreinen en campings niet mogelijk is ten gevolge van deze staat.


Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud - intellectuele eigendom

De tickets blijven het exclusieve eigendom van SPA GP., en dit zowel intellectueel als materieel. Daarom is elke reproductie of imitatie, onder welke vorm en op welke manier dan ook, ten strengste verboden.

Het is ook verboden om tickets door te verkopen of op een andere manier aan derden te verstrekken voor commerciële doeleinden; een uitzondering op dit verbod wordt gemaakt voor wat betreft de bedrijven die specifiek door Spa Grand Prix gemachtigd zijn en die een mandaatcontract hebben afgesloten dat van kracht is voor het jaar van de Grand Prix.

Elk ticket dat is gekocht in strijd met deze clausule geeft geen recht op toegang.

SPA G.P. behoudt zich ook het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat, ondanks dit verbod, tickets te koop worden aangeboden in strijd met deze clausule.

De schuldvordering van de kosten (15 euro) als gevolg van deze annulering wordt verhaald op de koper.

Een identiteitscontrole van de tickethouder door SPA GP. of zijn erkende verkoper van officiële tickets is mogelijk.

Het F1 FORMULA 1-logo, het F1-logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, BELGIAN GRAND PRIX en gerelateerde merken zijn handelsmerken van Formula One Licensing BV, een Formula 1-bedrijf. Alle rechten voorbehouden.


Artikel 8 : Prijzen

De prijzen van tickets zijn aangegeven en betaalbaar in euro's, met alle taksen inbegrepen en exclusief administratieve inningskosten. Als er zich een prijswijziging zou voordoen, worden de verkopen gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de registratie van de bestelling.


Artikel 9 : Betaling

De betaling van de online bestellingen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, hetzij met een creditcard (Visa, Mastercard, ...), via online betaling (iDeal, Bancontact,…), of via bankoverschrijving op rekening van BELFIUS BE62 0910 1749 2361 (GKCCBEBB).

De website van SPA GP (www.spagrandprix.com) maakt het voorwerp uit van een beveiligingssysteem, aangezien de transacties worden uitgevoerd via een aanbieder van uiterst veilige betalingsdiensten: het bedrijf Ingenico - http://payment-services.ingenico.com - gevestigd in Brussel.

Als specialist in betalingsbeveiliging garandeert Ingenico dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de hoogste beveiligings- en kwaliteitsnormen.


Artikel 10 : Niet-betaling

In het geval dat, niettegenstaande de contractuele bepalingen, betalingen niet binnen de bovengenoemde termijnen zijn verricht en/of de koper een bestelling niet heeft geannuleerd, behoudt SPA G.P. zich het recht voor de betaling via een juridische weg te bekomen of, naar zijn keuze, een ontbinding van de verkoop in te roepen.

In dit geval brengt elke betalingsachterstand automatisch zonder voorafgaande ingebrekestelling en met ingang van de vervaldag van de betaling een rente van 1,5% per maand op de verschuldigde bedragen met zich mee, onverminderd alle andere schade die door SPA GP kan worden opgeëist. Bovendien wordt het totale bedrag van de factuur verhoogd met 15% met een minimum van 400, - € (vierhonderd euro) als forfaitaire vergoeding voor niet-betaling van de verschuldigde factuur.

Als een uitvloeisel zou deze strafclausule ook van toepassing zijn in het geval dat SPA GRAND PRIX aansprakelijk is voor enig bedrag aan een van haar medecontractanten.


Artikel 11 : Persoonlijke gegevens

Raadpleeg ons privacybeleid


Artikel 12 : Bewijs

De gegevens worden door SPA G.P in uw persoonlijke account bewaard: deze gegevens maken het mogelijk om uw transactie uit te voeren. Bovendien kunt u met deze gegevens, nadat ze zijn opgeslagen, uw toekomstige transacties sneller uitvoeren.

Het archiveren van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, die in verbinding staat met een betrouwbare en duurzame kopie.

In geval van betwisting tussen partijen worden deze archiefelementen als authentiek beschouwd.


Artikel 13 : Levering

E-tickets worden uiterlijk de week voor de Belgische Grand Prix Formule 1 per e-mail verzonden. Elke klant krijgt een e-mail toegestuurd om te melden dat de E-tickets beschikbaar zijn in de persoonlijke account.

Deze verzending zal vrij zijn van enige andere verplichting en wordt beschouwd als de totale en perfecte uitvoering van zijn verplichtingen door SPA GP. De afhaling van de tickets valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en op risico van de enige koper of zijn vertegenwoordiger.

In het geval van het verzenden van de tickets, is elke verzending naar de naam en het adres van de koper voor risico en gevaar van de koper, alsook op zijn volledige kosten.


Artikel 14 : Annulering van het evenement

De tickets (e-tickets of VIP-passen) worden alleen terugbetaald of geruild als de Belgische Grote Prijs Formule 1 wordt geannuleerd.

De annulering zal worden gecommuniceerd door een vermelding op de website www.spagrandprix.com.

Er kan geen aanvraag tot terugbetaling worden ingediend vóór de officiële aankondiging van de annulering van het evenement.

De koper kan zijn keuze tussen uitstel en terugbetaling (exclusief beheerskosten) uitsluitend via zijn klantenaccount kenbaar maken.

Indien de tickethouder binnen een maand na aankondiging van de annulering zijn keuze niet kenbaar maakt, worden de tickets automatisch overgedragen naar de volgende editie.

De procedure voor het verkrijgen van de terugbetaling wordt 15 dagen na de officiële aankondiging van de annulering via e-mail toegelicht.

Bijzonder geval: de annulering van het evenement als gevolg van overmacht of een verbod / beperking van de aanwezigheid van toeschouwers als gevolg van overmacht

In overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving kan van SPA GP geen boete en geen enkele vorm van schadevergoeding worden geëist in geval van annulering van het evenement als gevolg van overmacht of in geval van een verbod / beperking van de aanwezigheid van toeschouwers bij het evenement, als gevolg van overmacht.

Overmacht is een onoverkomelijke gebeurtenis die onafhankelijk is van een fout van de zijde van de dienstverlener en die hem belet zijn verplichtingen na te komen.

In het bijzonder spreekt men van een geval van overmacht bij elke daad van openbaar gezag - vorderingen, verboden, belemmeringen, politiemaatregelen, enz. - die een of meer partijen wettelijk belet de diensten te verlenen waaraan zij contractueel gebonden zijn.

In geval van overmacht is SPA GP niet gehouden tot vergoeding van de koper en behoudt men zich het recht voor om over te gaan tot een terugbetaling van de tickets.

SPA GP kan besluiten om de keuze te geven tussen een verschuiving naar de volgende editie of een terugbetaling.

Als de houder van het gekochte ticket/de gekochte tickets zijn keuze niet binnen dertig kalenderdagen na de aankondiging van de annulering of het verbieden / beperken van toeschouwers meedeelt, wordt/worden het ticket/de tickets automatisch overgedragen naar de volgende editie.

Wanneer SPA GP de terugbetaling van het ticket/de tickets accepteert, is de terugbetaling niet onderworpen aan een bepaalde deadline.

Bij terugbetaling zal SPA GP de beheerkosten in zijn voordeel (15 €) behouden, evenals een forfaitair bedrag van 10 € per bestelling als bijdrage in de operationele en terugbetalingskosten.

De procedure voor het verkrijgen van de terugbetaling van de tickets wordt binnen een termijn van 15 dagen na de officiële aankondiging van het geval van overmacht per e-mail toegelicht. "


Artikel 15 : Wet en jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving; in het geval van een geschil, zullen de jurisdicties van het arrondissement Verviers bevoegd zijn.