Algemene verkoopvoorwaarden

<

We willen de aandacht van onze klanten vestigen op het feit dat SPA GRAND PRIX de organisator is van de FORMULA 1 BELGIAN GRAND PRIX 2024. Tickets voor de Belgische Grand Prix kunnen worden gekocht op de website www.spagrandprix.com of op geautoriseerde websites van derden, waaronder www.formula1.com. SPA GRAND PRIX is niet verantwoordelijk voor de verkoop van tickets op sites van derden.

Ons bedrijf kan niettemin bepaalde derden machtigen om tickets te verkopen onder hun eigen verantwoordelijkheid.

SPA GRAND PRIX is daarom op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig probleem dat zich kan voordoen bij een bestelling die door een klant is geplaatst op een andere site dan de officiële site.

Artikel 1 : Definities

"Tickets" : betekent elk toegangsbewijs dat geen enkele kopie toestaat, dat exclusief uitgegeven wordt door SPA GP, dat door SPA GP aan de kopers wordt toegestuurd en dat doorgang verleent bij de elektronische toegangscontroles ter gelegenheid van de Belgische Grand Prix Formule 1 op 26, 27 en 28 juli 2024. Deze tickets, die vooral via de website www.spagrandprix.com te koop worden aangeboden, hebben betrekking op de volgende categorieën: Bronze, Zone 17-27, Speed Corner, Silver 1, 2, 3, 4, Gold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 en deze kunnen elk van het type Weekend, Weekend voorverkoop, Zondag of Kinderen zijn.

"SPA GP.", gelegen op 4970 FRANCORCHAMPS, Route du Circuit 36
Bedrijfsnaam : Spa Grand Prix S.A.
BTW : BE0884035135
Website : www.spagrandprix.com
E-mail : info@spagrandprix.com

"Koper" : elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst voor de aankoop van een of meer tickets via de website www.spagrandprix.com.

De kennisgeving aan de klanten (https://www.spagrandprix.com/nl/term-of-sales) is ook van toepassing bij het kopen van tickets voor het evenement.


Artikel 2 : bindende kracht

Niettegenstaande enige tegenstrijdige verklaring die mogelijk vervat zit in enig ander document dat door de koper of enige andere derde partij kan worden uitgebracht en tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, vormen de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen alle akkoorden en overeenkomsten gesloten tussen SPA GP. en de koper.

In alle gevallen aanvaardt de koper de toepassing van enkel de Franse taal op deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 : Algemeenheden

Als er aan een voorwaarde niet zou zijn voldaan, wordt er geacht dat dit geregeld wordt door de gebruiken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.

De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden mag door de koper nooit beschouwd worden als een opzegging van deze voorwaarden.

Deze regelen alle nodige stappen om de bestelling te plaatsen en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

In ieder geval impliceert de uiteindelijke bevestiging van de bestelling de aanvaarding ervan, in zijn geheel en tegen de prijzen zoals aangegeven door Spa GP.

SPA GP. behoudt het recht om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.


Artikel 4 : Bestelling

Elke bestelling die via het internet op de officiële website www.spagrandprix.com wordt gedaan, is alleen geldig wanneer de orderbevestiging door de koper per e-mail is ontvangen.

 • De ticketprijzen zijn gegarandeerd op het moment dat de bestelling door de koper wordt doorgegeven.
 • 100% van de betaling moet worden geregistreerd op de bankrekening van Spa GP om de aankoop van de tickets te garanderen.
 • Spa GP stuurt de koper per e-mail een bevestiging dat de volledige betaling is ontvangen.
 • Vervolgens kan ook andere nuttige informatie, zoals aankomst- en vertrekroutes, naar de koper worden verzonden.
 • Spa GP behoudt het recht om het type ticket dat door de koper is besteld te wijzigen, met dien verstande dat deze wijziging betrekking heeft op tickets van gelijke of hogere waarde zonder extra kosten voor de koper in vergelijking met zijn oorspronkelijke bestelling.
 • Elke verkoop van tickets is definitief: geen restitutie, omruiling of annulering is toegestaan op de bestelde tickets, behalve voor wat vermeld wordt in art. 5 hieronder.
 • Elke bestelling geplaatst door de koper vormt voor SPA GP een aanbod, onder voorwaarden, dat afhankelijk is van de beschikbaarheid van de tickets en de aanvaarding van de bestelling door SPA GP.
 • Elke bestelling die wordt geplaatst en waarvoor een bankoverschrijving als betaalmethode werd gekozen, moet binnen 7 dagen na de besteldatum worden betaald. Na deze periode wordt deze geannuleerd door SPA GP.
 • Een betaalde factuur wordt automatisch per e-mail naar de koper gestuurd na inning van de betaling of na afschrijving door de kredietinstelling. Tickets waarvan de bestelling SPA GP meer dan 15 dagen voor de datum van de Belgische Grote Prijs Formule 1 heeft bereikt, worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat in het klantenaccount werd vermeld.
 • Bestellingen die minder dan 15 dagen voor de datum van de Belgische Grote Prijs Formule 1 zijn geplaatst en per bankoverschrijving zijn betaald, worden alleen in behandeling genomen als ze vergezeld zijn van een betalingsbewijs.
 • Bestellingen die minder dan 15 dagen voor de datum van de Belgische Grote Prijs Formule 1 zijn geplaatst, worden ook per e-mail verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Deze e-mail zal de referentie van de bestelling en de factuur bevatten.
 • De persoon of het bedrijf dat de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat garant voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze bestelling is opgesteld voor en verzonden wordt naar een derde partij.

Artikel 5 : Afstand / betwisting

De tickets zullen niet geretourneerd of geruild kunnen worden, behalve in geval van annulering van de Belgische Formule 1 Grand Prix, in overeenstemming met artikel 14.

Aarzel niet om SPA GP zo snel mogelijk te contacteren in geval van problemen met uw tickets.


Artikel 6: parking en camping

Buiten de parking « Blauw » en de camping « Young Village » en « Spa GP », de SA SPA Grand Prix treedt enkel als tussenpersoon en is geen eigenaar van de terreinen waarop de « parking » en « camping » tickets die op de site www.spagrandprix.com verkocht zijn. Bijgevolg, aangezien het om parkings gaat waarvoor de SA Spa GP geen eigenaar is, is de SA SPA GP niet verantwoordelijk voor de staat van de terreinen. Er kan dus geen enkel schadevergoeding gevraagd worden aan SA SPA GP in geval de toegang van deze terreinen en campings niet mogelijk is ten gevolge van deze staat.


Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud - intellectuele eigendom

De tickets blijven het exclusieve eigendom van SPA GP., en dit zowel intellectueel als materieel. Daarom is elke reproductie of imitatie, onder welke vorm en op welke manier dan ook, ten strengste verboden.

Het is ook verboden om tickets door te verkopen of op een andere manier aan derden te verstrekken voor commerciële doeleinden; een uitzondering op dit verbod wordt gemaakt voor wat betreft de bedrijven die specifiek door Spa Grand Prix gemachtigd zijn en die een mandaatcontract hebben afgesloten dat van kracht is voor het jaar van de Grand Prix.

Elk ticket dat is gekocht in strijd met deze clausule geeft geen recht op toegang.

SPA G.P. behoudt zich ook het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat, ondanks dit verbod, tickets te koop worden aangeboden in strijd met deze clausule.

De schuldvordering van de kosten (15 euro) als gevolg van deze annulering wordt verhaald op de koper.

Een identiteitscontrole van de tickethouder door SPA GP. of zijn erkende verkoper van officiële tickets is mogelijk.

Het F1 FORMULA 1-logo, het F1-logo, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, BELGIAN GRAND PRIX en gerelateerde merken zijn handelsmerken van Formula One Licensing BV, een Formula 1-bedrijf. Alle rechten voorbehouden.


Artikel 8 : Prijzen

De prijzen van tickets zijn aangegeven en betaalbaar in euro's, met alle taksen inbegrepen en exclusief administratieve inningskosten. Als er zich een prijswijziging zou voordoen, worden de verkopen gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van de registratie van de bestelling.


Artikel 9 : Betaling

De betaling van de online bestellingen kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, hetzij met een creditcard (Visa, Mastercard, ...), via online betaling (iDeal, Bancontact,…), of via bankoverschrijving op rekening van BELFIUS BE62 0910 1749 2361 (GKCCBEBB).

De website van SPA GP (www.spagrandprix.com) maakt het voorwerp uit van een beveiligingssysteem, aangezien de transacties worden uitgevoerd via een aanbieder van uiterst veilige betalingsdiensten: het bedrijf Worldline - https://be.worldline.com/fr/home.html - gevestigd in Brussel.

Als specialist in betalingsbeveiliging garandeert Worldline dat gevoelige gegevens worden verzonden en opgeslagen volgens de hoogste beveiligings- en kwaliteitsnormen.

Alle creditcard- en debetkaarttransacties worden afgeschreven op het moment van aankoop.


Artikel 10 : Niet-betaling

In het geval dat, niettegenstaande de contractuele bepalingen, betalingen niet binnen de bovengenoemde termijnen zijn verricht en/of de koper een bestelling niet heeft geannuleerd, behoudt SPA G.P. zich het recht voor de betaling via een juridische weg te bekomen of, naar zijn keuze, een ontbinding van de verkoop in te roepen.

In dit geval brengt elke betalingsachterstand automatisch zonder voorafgaande ingebrekestelling en met ingang van de vervaldag van de betaling een rente van 1,5% per maand op de verschuldigde bedragen met zich mee, onverminderd alle andere schade die door SPA GP kan worden opgeëist. Bovendien wordt het totale bedrag van de factuur verhoogd met 15% met een minimum van 400, - € (vierhonderd euro) als forfaitaire vergoeding voor niet-betaling van de verschuldigde factuur.

Als een uitvloeisel zou deze strafclausule ook van toepassing zijn in het geval dat SPA GRAND PRIX aansprakelijk is voor enig bedrag aan een van haar medecontractanten.


Artikel 11 : Persoonlijke gegevens

Raadpleeg ons privacybeleid


Artikel 12 : Bewijs

De gegevens worden door SPA G.P in uw persoonlijke account bewaard: deze gegevens maken het mogelijk om uw transactie uit te voeren. Bovendien kunt u met deze gegevens, nadat ze zijn opgeslagen, uw toekomstige transacties sneller uitvoeren.

Het archiveren van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, die in verbinding staat met een betrouwbare en duurzame kopie.

In geval van betwisting tussen partijen worden deze archiefelementen als authentiek beschouwd.


Artikel 13 : Levering

E-tickets worden uiterlijk de week voor de Belgische Grand Prix Formule 1 per e-mail verzonden. Elke klant krijgt een e-mail toegestuurd om te melden dat de E-tickets beschikbaar zijn in de persoonlijke account.

Deze verzending zal vrij zijn van enige andere verplichting en wordt beschouwd als de totale en perfecte uitvoering van zijn verplichtingen door SPA GP. De afhaling van de tickets valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en op risico van de enige koper of zijn vertegenwoordiger.

In het geval van het verzenden van de tickets, is elke verzending naar de naam en het adres van de koper voor risico en gevaar van de koper, alsook op zijn volledige kosten.


Artikel 14 : Annulering van het evenement

1.

"Annulering van het evenement" betekent de definitieve en onherroepelijke beslissing om het houden van de GP 2024 geheel of gedeeltelijk niet toe te staan.

Vanaf de start van de voorafgaande F1-oefensessies of de bijhorende races, wordt het evenement geacht te hebben plaatsgevonden.

Een voortijdige beëindiging van het evenement tijdens het weekend, om welke reden dan ook, wordt niet beschouwd als een annulering van het evenement en geeft geen recht op enige schadevergoeding.

2.

Behalve in het geval dat de annulering van het evenement het gevolg zou zijn van de exclusieve beslissing van de SA SPA GP (cfr. punt 3 hieronder) en behalve in het geval dat de annulering van het evenement zou voortvloeien uit een geval van overmacht (zie punt 4 hieronder), worden bestelde en betaalde tickets niet terugbetaald.

3.

In geval van annulering van het evenement door de exclusieve beslissing van de SA SPA GP, en op voorwaarde dat de beslissing tot annulering niet is genomen binnen de 40 dagen voorafgaand aan de 1ste dag waarop het evenement normaal zou plaatsvinden, verbindt de SA SPA GP zich ertoe om, binnen een redelijke termijn, over te gaan tot een terugbetaling, op de bankrekening die hem zal worden meegedeeld onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de betrokken koper, van het bedrag inclusief BTW van de reeds betaalde bestellingen en dit tot het bedrag van de daadwerkelijk door de SA SPA GP ontvangen betalingen.

Vanaf de terugbetaling op de door de koper opgegeven bankrekening is SA SPA GP vrijgesteld van elke verplichting en ziet de koper onherroepelijk en onvoorwaardelijk af van elk verhaal ten opzichte van de SA SPA GP.

Er kan geen enkele restitutie van de SA SPA GP worden geëist indien de annuleringsbeslissing wordt genomen binnen de 40 dagen voorafgaand aan de 1ste dag waarop het evenement normaal zou plaatsvinden.

4.

"Geval van overmacht" betekent elke onoverkomelijke gebeurtenis, onafhankelijk van enige fout van de SA SPA GP, die de SA SPA GP verhindert haar verplichtingen na te komen.

Elke handeling van de openbare of sportieve autoriteiten - vorderingen, verboden, belemmeringen, politiemaatregelen, enz. - die een of meer partijen juridisch verhindert om de diensten uit te voeren waaraan zij contractueel gebonden zijn, wordt gelijkgesteld met een "geval van overmacht".

In geval van annulering van het evenement wegens overmacht of in geval van verbod en/of beperking van de aanwezigheid van toeschouwers op het evenement wegens overmacht, kan er geen boete en geen enkele schadevergoeding worden geëist van de SA SPA GP in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische wetgeving.

De SA SPA GP zal zich echter inspannen, voor zover mogelijk, en zonder specifieke bindende termijn, om een compensatie toe te kennen aan haar klanten.

De SA SPA GP kan aldus beslissen om, volgens nog nader overeen te komen bijzondere voorwaarden, de keuze te geven tussen: overdracht naar de volgende editie; of financiële compensatie.

In geval van financiële compensatie en van terugbetaling op de door de koper opgegeven bankrekening, wordt de SA SPA GP ontslagen van elke verplichting en ziet de koper onherroepelijk en onvoorwaardelijk af van elk verhaal ten opzichte van de SA SPA GP.

Er kan geen financiële vergoeding van de SA SPA GP worden gevraagd indien de annuleringsbeslissing wordt genomen binnen de 40 dagen voorafgaand aan de eerste dag waarop het evenement normaal zou plaatsvinden.


Artikel 15 : Wet en jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving; in het geval van een geschil, zullen de jurisdicties van het arrondissement Verviers bevoegd zijn.

 • Download onze app

U zou de bestelling kunnen annuleren binnen een strikte termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van incasso of debitering door de kredietinstelling en dit, zelfs als er geen handtekening op het betaalmiddel is gezet.

Vanaf 29 juli 2019 is deze terugtrekkingstermijn niet meer geldig. Op deze datum worden de tickets niet teruggenomen of geruild behalve in geval van annulering van de Formula One Johnnie Walker Belgian Grand Prix 2019. In geval van problemen met uw biljetten, aarzel dan niet om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

We raden u aan een nieuwe bestelling te plaatsen. Als u wilt dat beide bestellingen bij elkaar worden geplaatst, laat dan een bericht achter bij uw nieuwe bestelling. We zullen ons best doen om aan uw verzoek te beantwoorden.

Bestellingen kunnen meestal niet worden aangepast. Neem voor elke vraag contact op met onze diensten.
U kunt onze algemene verkoopvoorwaarden raadplegen door hier te klikken.