Spa Grand Prix

Algemene verkoopvoorwaarden

We vestigen de aandacht van onze klanten op het feit dat SPA GRAND PRIX de organisator is van de FORMULA ONE BELGIAN GRAND PRIXX. Kaarten voor de Belgische Grand Prix kunnen worden gekocht op de website www.spagrandprix.com of geautoriseerde websites van derden, waaronder www.formula1.com. SPA GRAND PRIX is niet verantwoordelijk voor de verkoop van tickets op websites van derden.

Ons bedrijf kan echter bepaalde derden toelating geven om tickets te verkopen onder hun eigen verantwoordelijkheid.

SPA GRAND PRIX is daarom op geen enkele manier verantwoordelijk voor problemen die zich kunnen voordoen naar aanleiding van een bestelling die door een klant is geplaatst op een andere site dan de hierboven genoemde officiële site.

Artikel 1 : Definities

"Tickets": betekent elk toegangsbewijs dat geen enkele kopie toestaat, dat exclusief uitgegeven wordt door SPA GP, dat door SPA GP aan de kopers wordt toegestuurd en dat doorgang verleent bij de elektronische toegangscontroles ter gelegenheid van de Belgische Grand Prix Formule 1 op 30, 31 augustus en 1 september 2019.
Deze tickets, die vooral via de website www.spagrandprix.com te koop worden aangeboden, hebben betrekking op de volgende categorieën: Bronze, Zone 17-27, Speed Corner, Silver 1, 2, 3, 4, Gold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of 10 en deze kunnen elk van het type Weekend, Weekend voorverkoop, Zondag of Kinderen zijn.

"SPA GP.", gelegen op 4970 FRANCORCHAMPS, Route du Circuit 36
Bedrijfsnaam : Spa Grand Prix S.A.
BTW : BE0884035135
Website : www.spagrandprix.com
E-mail : info@spagrandprix.com

"Koper" : elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst voor de aankoop van een of meer tickets via de website www.spagrandprix.com.

The customer notice (https://www.spagrandprix.com/en/customer-notice) also apply when purchasing tickets for the Event.


Artikel 2 : bindende kracht

Niettegenstaande enige tegenstrijdige verklaring die mogelijk vervat zit in enig ander document dat door de koper of enige andere derde partij kan worden uitgebracht en tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de partijen, vormen de hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen alle akkoorden en overeenkomsten gesloten tussen SPA GP. en de koper.

In alle gevallen aanvaardt de koper de toepassing van enkel de Franse taal op deze algemene voorwaarden.


Artikel 3 : Algemeenheden

Als er aan een voorwaarde niet zou zijn voldaan, wordt er geacht dat dit geregeld wordt door de gebruiken die van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand waarvan de bedrijven hun hoofdkantoor in België hebben.

De niet-toepassing van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden mag door de koper nooit beschouwd worden als een opzegging van deze voorwaarden.

Deze regelen alle nodige stappen om de bestelling te plaatsen en zorgen voor de opvolging van deze bestelling tussen de contracterende partijen.

In ieder geval impliceert de uiteindelijke bevestiging van de bestelling de aanvaarding ervan, in zijn geheel en tegen de prijzen zoals aangegeven door Spa GP.

Deze bevestiging geldt als ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle op de site uitgevoerde verrichtingen.

SPA GP. behoudt het recht om deze verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.


Artikel 4 : bestelling

Elke bestelling via het internet moet het onderwerp zijn van een bestelbon, in de vorm van het document uitgegeven door SPA GP.

Elke bestelling geplaatst door de koper vormt voor SPA G.P. een aanbod, onder voorwaarden, dat afhankelijk is van de beschikbaarheid van de tickets en de acceptatie van de bestelling door SPA GP.

De bestelbon, vergezeld van een bankbetaling of een creditcardnummer, zal het voorwerp uitmaken van een factuur die door ons op rechtsgeldige wijze naar het adres op de bestelbrief wordt verzonden, na ontvangst van de betaling of na debitering door de kredietinstelling.

Tickets waarvan de bestelling op het hoofdkantoor van SPA G.P. worden ontvangen meer dan 15 dagen vóór de datum van de Formule 1 Grand Prix van België, worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat staat vermeld op het SPA G.P-bestelbon.

Bestellingen geplaatst minder dan 15 dagen vóór de datum van de Grand Prix van België Formule 1 worden alleen in overweging genomen wanneer ze vergezeld zijn van een betaalmiddel en wanneer alle details van de koper, met zijn handtekening, voorkomen op de bestelbon, alles in de mate van de resterende mogelijkheden bij SPA GP.

Bestellingen geplaatst minder dan 15 dagen vóór de datum van de Grand Prix van België Formule 1 zullen rechtsgeldig worden uitgevoerd door een fax of e-mail te sturen waarin de koper wordt geïnformeerd dat de tickets beschikbaar zullen zijn op een controlepunt of op een andere door SPA GP aangeduide plaats. Dit faxbericht of deze e-mail bevat de referentie van de bestelling en de factuur.

De persoon of het bedrijf dat de bestelling plaatst, wordt beschouwd als de opdrachtgever en staat garant voor de betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze bestelling is opgesteld voor en verzonden wordt naar een derde partij.


Artikel 5 : afstand/betwisting

U zou de bestelling kunnen annuleren binnen een strikte termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum van incasso of debitering door de kredietinstelling en dit, zelfs als er geen handtekening op het betaalmiddel is gezet.

Vanaf 29 juli 2019 is deze terugtrekkingstermijn niet meer geldig. Op deze datum worden de tickets niet teruggenomen of geruild behalve in geval van annulering van de Formula One Johnnie Walker Belgian Grand Prix 2019. In geval van problemen met uw biljetten, aarzel dan niet om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.


Artikel 6 : eigendomsvoorbehoud - intellectuele eigendom

De tickets blijven het exclusieve eigendom van SPA GP., en dit zowel intellectueel als materieel. Daarom is elke reproductie of imitatie, onder welke vorm en op welke manier dan ook, ten strengste verboden.

Het is ook verboden om tickets door te verkopen of op een andere manier aan derden te verstrekken voor commerciële doeleinden; een uitzondering op dit verbod wordt gemaakt voor wat betreft de bedrijven die specifiek door Spa Grand Prix gemachtigd zijn en die een mandaatcontract hebben afgesloten dat van kracht is voor het jaar van de Grand Prix.

Elk ticket dat is gekocht in strijd met deze clausule geeft geen recht op toegang.

SPA G.P. behoudt zich ook het recht voor om tickets te annuleren zodra wordt vastgesteld dat, ondanks dit verbod, tickets te koop worden aangeboden in strijd met deze clausule.

Het schuldvordering van de kosten (10 euro) als gevolg van deze annulering wordt verhaald op de koper.

Een identiteitscontrole van de tickethouder door SPA GP. of zijn erkende verkoper van officiële tickets is mogelijk.

The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. All rights reserved.


Artikel 7 : prijzen

De prijzen van tickets zijn aangegeven en betaalbaar in euro's, met alle taksen inbegrepen en exclusief innings- en verzendkosten. Als er zich een prijswijziging zou voordoen, worden de verkopen gefactureerd op basis van tarieven die van kracht waren op het moment van registratie van de bestelling.


Artikel 8 : betaling

De betaling van de online bestellingen kan op twee manieren worden uitgevoerd, hetzij met een creditcard (Visa, Mastercard, ...) en via E-banking op rekening van BELFIUS 091-0174923-61, met IBAN-code en BIC: BE62 0910 1749 2361 en GKCCBEBB.

De website van SPA GP (www.spagrandprix.com) maakt het voorwerp uit van een beveiligingssysteem, aangezien de transacties worden uitgevoerd via een aanbieder van uiterst veilige betalingsdiensten : het bedrijf Ingenico - http://payment-services.ingenico.com - gevestigd in Brussel.


Artikel 9 : niet-betaling

In het geval dat, niettegenstaande de contractuele bepalingen, betalingen niet binnen de bovengenoemde termijnen zijn verricht en/of de koper een bestelling niet heeft geannuleerd, behoudt SPA G.P. zich het recht voor de betaling via een juridische weg te bekomen of, naar zijn keuze, een ontbinding van de verkoop in te roepen.

In dit geval brengt elke betalingsachterstand automatisch zonder voorafgaande ingebrekestelling en met ingang van de vervaldag van de betaling een rente van 1,5% per maand op de verschuldigde bedragen met zich mee, onverminderd alle andere schade die door SPA GP kan worden opgeëist. Bovendien wordt het totale bedrag van de factuur verhoogd met 15% met een minimum van 400, - € (vierhonderd euro) als forfaitaire vergoeding voor niet-betaling van de verschuldigde factuur.


Artikel 10 : persoonlijke gegevens

Raadpleeg ons privacybeleid


Artikel 11 : bewijs

De gegevens worden door SPA G.P in uw persoonlijke account bewaard: deze gegevens maken het mogelijk om uw transactie uit te voeren. Bovendien kunt u met deze gegevens, nadat ze zijn opgeslagen, uw toekomstige transacties sneller uitvoeren.

Het archiveren van bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, die in verbinding staat met een betrouwbare en duurzame kopie.

In geval van betwisting tussen partijen worden deze archiefelementen als authentiek beschouwd.


Artikel 12 : levering

E-tickets worden uiterlijk de week voor de Belgische Grand Prix Formule 1 per e-mail verzonden.

Deze verzending zal vrij zijn van enige andere verplichting en wordt beschouwd als de totale en perfecte uitvoering van zijn verplichtingen door SPA GP.

De afhaling van de tickets valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid en op risico van de enige koper of zijn vertegenwoordiger, tegen ondertekening van een ontvangstbewijs met vermelding van de bestelling.

In het geval van het verzenden van de tickets, is elke verzending naar de naam en het adres van de koper voor risico en gevaar van de koper, alsook op zijn volledige kosten.


Artikel 13 : annulering van het evenement

Tickets worden alleen terugbetaald of geruild als de Grand Prix van België Formule 1 wordt geannuleerd, in dit geval moeten tickets binnen twee weken na de datum van annulering worden geretourneerd. Anders zal er geen terugbetaling of omruiling plaatsvinden.

De annulering zal worden gecommuniceerd door een vermelding op de website www.spagrandprix.com.

Geen enkele andere communicatie van de annulering van het evenement, op een andere wijze, is de verantwoordelijkheid van SPA GP.


Artikel 14 : Wet en jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving; in het geval van een geschil komen de partijen overeen om gebruik te maken van de exclusieve jurisdictie van een aangewezen arbitragerechter, die zetelt en beslist in overeenstemming met de regels van CEPANI.